Skip to main content

Notă de Informare Privind Prelucrarea Datelor Personale în Programul de Antrenament Cognitiv / Neuronal BM-BCI

Cine suntem noi

Noi,  S.C. NEURO ENHANCEMENT S.R.L. („Veruvis”), este o persoană juridică al cărei obiect de activitate îl constituie serviciile de Antrenament Cognitiv asistat de tehnologiile de inginerie de mapare neuronală prin intermediul interfețelor electronice, denumite generic Brain Map – Brain Computer Interface BM-BCI.

Brain Mapping – Brain Computer Interface (BM-BCI) este o modalitate de antrenament cognitiv relativ nouă și emergentă, desfășurată prin intermediul tehnologiilor asistate de calculator. Aceste tehnologii și practici au aplicabilitate largă, inclusiv în domeniul științelor învățării, ale jocurilor pe calculator, al inteligenței artificiale,  medicină, transport, industrie, servicii profesionale, și alte domenii civile și militare. Principiile care stau la baza tehnologiilor BM-BCI sunt interdisciplinare, și implică specialiști din domenii diverse, inclusiv neuroștiințe, inginerie electronică, psihologie și științe comportamentale, medicină, programare și inteligență artificială, dezvoltare personală. În esență, tehnologia BM-BCI facilitează comunicarea dintre funcționarea creierului uman și diverse dispozitive electronice, într-o manieră non-invazivă, pentru a facilita diverse procese, care pot varia în funcție de necesitățile pentru care este utilizată.

Aceasta s-a dovedit un real succes în cazurile  de  îmbunătățire  a  performanțelor cognitive pentru toate vârstele, pentru recuperarea funcțiilor pierdute sau afectate ale pacienților   cu   diverse   afecțiuni   neuro-motorii,   autism,   stres   posttraumatic,   boli degenerative (Alzheimer sau demență) precum și pentru dezvoltarea unor dispozitive noi,  bazate  pe  comenzi  mentale.  De exemplu, în domeniul  aviației,  orientarea  și comenzile date de piloți sunt bazate și pe tehnologii BM-BCI.

Informații despre Veruvis

S.C. NEURO ENHANCEMENT S.R.L. („Veruvis”), cu sediul în str. Emil Racoviță, nr. 47A, Constanța, Jud. Constanța, Nr. înreg. Registrul Comertului J13/1548/2019, CIF RO40960020, Cont bancar nr. RO16BTRLRONCRT0496415202, deschis la Banca Transilvania, reprezentată prin Dr. Psih. Dămășaru Costin, în calitate de Administrator, adresă de corespondență electronică e-mail: office@veruvis.com.

Date de contact

+40 725 221 222 | office@veruvis.com

De unde colectăm date despre dvs.

În general, datele personale pe care le colectăm sunt furnizate de dvs. prin e-mail, în timpul vizitelor dvs. în clinicile noastre sau prin contactarea telefonicǎ a reprezentanților noștri de vânzări, sau datele sunt colectate prin intermediul sistemului CCTV.

Cum utilizăm datele cu caracter personal

Vă rugăm găsiți mai jos, scopurile pentru care prelucrăm datele dvs. personale, persoanele care au acces la datele dvs., precum și modul în care le stocăm.

Încheierea contractelor și executarea contractelor

Prelucrăm în special informațiile din documente și informațiile necesare pentru:

 • încheierea și îndeplinirea obligațiilor contractuale, acordarea de asistențǎ și suport, precum și gestionarea solicitǎrilor primite de la dumneavoastrǎ, încheierea de acorduri pentru soluționarea posibilelor reclamații;
 • aplicarea mǎsurilor de prevenire și combatere a spǎlǎrii banilor, conform legislației în vigoare;
 • în scop financiar-contabil, având în vedere obligațiile aplicabile conform legislației financiar-contabile;
 • îndeplinirea obligațiilor de raportare cǎtre autoritǎțile competente (de ex. N.A.F.);
 • desfǎșurarea activitǎților de arhivare conform obligațiilor legale conform legislației financiar-contabile;
 • interesul legitim al companiei privind constatarea, exercitarea sau apǎrarea unui drept în instanțǎ;
 • prelucrarea imaginii și/sau vocii prin intermediul sistemului CCTV cu scopul de a asigura paza și protecția persoanelor, a bunurilor, a imobilelor și a valorilor, combaterea și dacǎ este cazul, cercetarea accesului fizic neautorizat; prevenirea, detectarea și investigarea furturilor de bunuri deținute de Veruvis, prevenirea, detectarea și investigarea riscurilor și amenințǎrilor la adresa personalului angajat.
Date cu caracter personalDate de identificare : nume, prenume, adresa de domiciliu, seria si numar CI, CNP;

Date de contact:  număr de telefon, adresă de e-mail;

Semnătura, cont bancar; date privind sanatatea; date biometrice (dacă este cazul); date genetice (dacă este cazul);

Imaginile video și/sau vocea clienților obținute prin intermediul sistemului CCTV.

Legalitatea prelucrăriiPrelucrăm datele dumneavoastră pentru executarea unui contract (Art. 6/1/b al Regulamentului (EU) 2016/679);

Prelucrǎm date dumneavoastrǎ în vederea îndeplinirii unor obligații legale (Art. 6/1/c al Regulamentului (EU) 2016/679);

Prelucrǎm datele dumneavoastrǎ în interesul legitim al Societǎții (Art. 6/1/f al Regulamentului (EU) 2016/679).

Cu cine putem împărtăși datele dvs.●        Furnizori de servicii IT pentru compania noastră sau furnizori cărora le externalizăm anumite servicii de asistență tehnică pentru sistemele noastre IT sau furnizori de sisteme de gestionare a relațiilor cu clienții;

●        Furnizorul servicii de hosting și cloud;

●        Furnizorul de servicii bancare în cazul plăților efectuate prin transfer bancar direct;

●        Raportări fiscale: Agenția Națională de Administrare Fiscală;

●        Firmele de curierat: ex. Fan Courier;

●        Servicii poștale: Poșta Română;

●        Autorități de reglementare și alte autorități ale statului, dacă sunt solicitate prin cerințe legale sau statutare.

Vom dezvălui datele dvs. cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este strict necesar pentru atingerea scopului urmărit. Am luat toate măsurile necesare pentru a ne asigura că și furnizorilor externi de servicii care au acces la datele dvs. au implementat măsuri de securitate fizică, electronică și managerială pentru protejarea datelor.

Cât timp vom stoca dateleNu vom păstra date personale cu o vechime de peste 5 ani, calculate din momentul încetării contractului, cu excepția documentelor care fac obiectul condițiilor de păstrare impuse de legislația națională (spre exemplu datele contabile).
Unde sunt stocate dateleDatele pe care le vom introduce local le vom stoca pe Serverele noastre securizate, locale și în cloud.

Important:

În cazul în care veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative de la noi, tot ce trebuie să faceți este să apăsați butonul „Dezabonare” care va fi disponibil în fiecare comunicare pe care o veți primi de la noi.

Transferuri internaționale de date cu caracter personal

Unii dintre partenerii noștri externi își desfășoară activitatea în afara Spațiului Economic European („SEE”), astfel încât prelucrarea datelor dvs. personale poate implica un transfer de date în afara SEE. Vă asigurăm că toate transferurile se efectuează în conformitate cu legislația de protecție a datelor aplicabilă, inclusiv încheierea contractelor de transfer de date, dacă este necesar.

Orice transfer de date cu caracter personal către țări care nu beneficiază de o decizie de adecvare emisă de Comisia Europeană, se face pe baza unor acorduri care utilizează condiții contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții adecvate, în conformitate cu legislația aplicabilă.

Drepturile de care vǎ bucurați

 • Dreptul la informare: În calitate de persoane vizate, aveți dreptul de a primi din partea Veruvis, informații despre operațiunile de prelucrare efectuate în calitatea noastrǎ de operator de date.
 • Retragerea consimțământului: Dacă prelucrarea se realizează în baza consimțământului dvs., vă puteți retrage consimțământul pentru prelucrarea respectivă în orice moment.
 • Rectificarea datelor: În cazul în care observați că deținem date cu caracter personal eronate, ne puteți solicita în orice moment rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal – care sunt utilizate continuu și care sunt în posesia sau controlul nostru – exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Restricția prelucrării: În cazul în care va aflați în una dintre situațiile de mai jos, puteți să ne solicitați să restricționăm prelucrarea datelor dvs.:
  • contestați corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitați restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • vă opuneți prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate față de ale drepturile dvs.
 • Accesul la datele dumneavoastrǎ Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs., inclusiv informații cu privire la ce categorii de date, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs. și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conținând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru solicitări abuzive.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiți un exemplar cu datele tale cu caracter personal, puteți solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.
 • Dreptul la ștergere: Puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele dvs. nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate;
  • vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea Dreptul de opoziție mai jos);
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
  • vă retrageți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară:

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea acelor date de către noi;
 • în special pentru cerințele legale privind termenele de păstrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal datorită situației speciale în care te afli. În acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, dacă nu putem demonstra motive întemeiate, legitime și un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept. Când vă opuneți prelucrării, vă rugăm să menționezi dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricția prelucrării acestor date.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatǎ, inclusiv crearea de profiluri: Acest drept este aplicabil în cazul în care procesul decizional individual automatizat produce efecte juridice care vǎ privesc sau vǎ afecteazǎ într-o mǎsurǎ semnificativǎ.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere pentru Protecția Datelor:
 • Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România, Email: anspdcp@dataprotection.ro, sau completând formularul online disponibil la adresa: Plângeri ANSPDCP.

De reținut!

Perioada de timp: Vom încerca să soluționăm cererea dvs. în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive privind dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.

Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza unor restricții prevăzute de lege. Dacă va refuzăm solicitarea de acces, vă vom comunica motivul refuzului.

Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să identificăm datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate în cererea pe care ne-o transmiteți. În astfel de cazuri, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dvs., nu vom fi în măsură să dăm curs solicitării de a exercita drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune.

Exercitarea drepturilor dvs.

Pentru a exercita drepturile legale sau pentru orice informații suplimentare privind modul în care folosim datele dvs., vă rugăm să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor, în scris sau sub formă de text, pe adresa de e-mail dpo@veruvis.com.

Abonați-vă la newsletter

×

Bună ziua!

Programul Veruvis este de marți până sâmbătă între orele 9:00 și 18:00.

Dacă doriți mai multe informații despre Antrenamentul Neuronal BM-BCI, vă invităm la o convorbire gratuită prin WhatsApp mai jos, prin telefon la 0725 221 222 sau ne puteți comunica intervalul de timp dorit când vă putem contacta noi, completând formularul veruvis.ro/consultanta-gratuita.

Suntem aici pentru dumneavoastră și avem încredere că împreună cu Veruvis, calitatea vieții dumneavoastră se va îmbunătăți!

× Suntem aici să vă ajutăm